Stadga

Материал из Kommitten Öppen Internationell Dialog (Köid)
Перейти к: навигация, поиск
Charter Устав Stadga ميثاق
KÖID
Kommitten Öppen Internationell Dialog (Charity organization) Green star icon
Skapningsdatum 07/06/2017 г.
Registreringsland Org.nr. 802513-1866 /Швеция.
land Швеция 50px|thumb|left|Швеция.
Organisationsaktiviteter Права человека, Помощь беженцам, Реабилитационный центр для бездомных детей.
Bolaget registrerat 14/12/2017 г.

STADGAR FÖR Kommitten ”Öppen internationell dialog” “KOID” FN- föreningen

Org.nr. 802513-1866 med hemort i stockholm sollentuna

Etableringsdeklaration 07/06/2017


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § OM KOMMITTEN ”ÖPPEN INTERNATIONELL DIALOG”

 1.1. organisationens namn är Kommitten ”Öppen internationell dialog”
 1.2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en ideell , och demokratisk organisation, både inhemsk nationell och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Målet med allt detta, Bidrag till alla i utvecklingen av den mänskliga civilisationen, en historisk väg kommer aldrig sluta så länge som det finns en mänsklig ras i en värld.. 
 1.3. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är en solidariitetsorganisation. 
 1.4. organisationens  år partipolitiskt och religiöstion obunden. 1.5. organisationens har sitt säte i Stockholm . 

2 § VISION

 2.1.  Kommitten ”Öppen internationell dialog” vision är en rättvis värld     
     - Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna..       
     - Är en lokal rörelse för ett starkare FN, förenta Nationerna
     - verka för bredast möjliga stöd åt det människa rätt till allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Kommitten ”Öppen internationell dialog”. verka för att stater Och skyddar människor alla områden på Beväpnad konflikt , i fjärr  och Människor som påverkas av vår civilisations natur. 
 2.2. Ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN.         
   – stadgans mål och principers. verka för att bygga en generation på I vår tid och Kan anpassa sig till olika kulturer, Som ett led i kampen mot terrorism
   - verka för de flyktingarnas rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution.         - Verkar genom information, kommunikation, opinionsbidning, insaling och globalt samarbete.    
   - verka för att Utvecklingsländer apartheidpolitik upphör och att alla medborgare garanteras fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter.    
    - verka för att stater myndigheter, institutioner och organisationer trots Förekomsten av privatlivet för kulturella motsättningar respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter.    
    -medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det Mänskliga samhällen samhället bland annat genom. olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling.  
    -sprida kunskap om Olika kulturer och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av Som följer: Humanitärt bistånd , Elektronisk tidning , Centrum för vetenskapliga studier och Rehabiliteringscentrum för fördrivna barn. 

3 § IDEOLOGISK GRUND

3.1.  Kommitten ”Öppen internationell dialog” bygger på principen om alla människors lika värde och allas rätt att kunna påveka sina liv.
3.2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” versamhet utgår från en solidarisk samhällssyn.
3.3. Kommitten ”Öppen internationell dialog” infågasätter den rådande ojämna resurdelningen och maktförhållanden i världen.

4 § ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell , och demokratisk organisation verksamhet både inhemsk nationell och internationellt i form av en humanitära, kulturella och vetenskapliga studier, Vårt arbete kommer även att utvecklas och rikta in sig samt med särskild målsättning att Vi började 2006 och utvecklingen av vårt project, Och dessutom har strategiska mål i utbyggnaden av de länder i världen, De fyra språk talar (Svenska, ryska, arabiska och engelska).

 4 §1 Kommitten ”Öppen internationell dialog” arbetar för att belysa de globala orättvisorna och påverka de stukturer som skapar den skeva fördelningen av resurser och rättigheter. Kommitten ”Öppen internationell dialog” arbetar i 

solidaritet och partnerskap , alla länder i världen och Sverige, för att förändra dessa stukturer och skapa en rättvis värld.

 4 §2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhet baseras på program och långitdsplan och formuleras i en verksamhetsplan..  
 4 §3. Arbetet utformas fem strategier..   
     . Att stärka organisationer i civilsamhället.. 
     . Att stärka ett rättighetsbaserat arbete hos våra partnerorganisationer. 
     . Att arabeta med insamlings-, informations -, och påverkansarbete i sverige.   
     . Att arabeta med engagemang och mobilisering i alla länder i världen.    
     . Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.
 4§.4. Arabetet fokuserar på  
      . Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder. 
      . har ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv..  
      . Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder har möjlighet att  
    försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart med hänsyn till ekonomi , miljö och rättvisa.  
      . Att människor i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder garanteras sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt tillgång till information, prevention ochbehandling. 
      . Att sveriges och EU: s politik leder till att befolkningen i Kommitten ”Öppen internationell dialog” verksamhets länder har möjlighet att påverka politiska beslut och har inflytande i globala institutioner.   
      . Att sveriges och EU: s politika leder till ett fritt och demokrati I världens länder som släpar efter vår civilisation.  
 4.§.5. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av Som följer:   . Humanitärt bistånd , Elektronisk tidning , Centrum för vetenskapliga studier och Rehabiliteringscentrum för fördrivna barn.   . Vår verksamhet är beroende kommunikation och interaktion med andra aktörer, både inhemskt och internationellt. Detta innebär att vi är beroende av att knyta betydelsefulla kontakter med Politiska partier, allmänheten, samhälls organisationer, vetenskapliga institutioner. Detta kommer att resultera till tillväxt och utveckling av hjälporganisationen.  Detta är den strategiska planen och grunden för året. Vårt arbete kommer även att utvecklas och rikta in sig . Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

5 § ORGANISATION OCH SAMMANS’TTNING .

Organisationen är etablerad i bolagsstämman av grundarna av ryska medborgare och medborgare i Syrien och medborgare i Svenska. Vid bildandet av egendom organisationen delta dess grundare, som har någon äganderätt i förhållande till fastigheten i organisationen. Organisation grundare är inte ansvariga för de skyldigheter i organisationen. Grundarna av organisationen efter registreringen av organisationen är medlemmar av organisationen och medlemmarna har samma rättigheter och skyldigheter. 
 3 §.1. Kommitten ”Öppen internationell dialog” är uppbyggd på Fler medlemmar, lokala Kommitten ”Öppen internationell dialog”  och medlemsorganisationer. 
 3 §2. Kommitten ”Öppen internationell dialog” har en grundläggande komponent och har frivilliga, är utbredd i olika länder. 
 3 §.3 Kommitten ”Öppen internationell dialog” har kontor i Sverige i Moskva och syftar till att alla länder i världen..

6 § FÖRENINGENS MEDLEMMAR

6 §.1 Medlemskap 

 . Medlem är enskild person eller medlemsorganisation som stöder Kommitten ”Öppen internationell dialog”  verksamhet och betalar medlemsavgift. 
 . Organisationer kan ansöka om organisationsmedlemskap. Beslut fattas av generalsekreteraren.
 . Medlemsavgifternas storlek fastställs av årsmötet. . Medlemskap upphör när medlemsavgift ej är betald. 
 . Styrelsen kan besluta om att utesluta enskild medlem eller medlemsorganisation som skadar organisationens verksamhet och anseende.
  Nästkommande årsmöte informeras i ärendet.. 

6 §.2 Avgifter

Medlemsavgift fastställs av Kommitten ”Öppen internationell dialog”.


6 §.3 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen (före 3 månader sedan) och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen Medlem som det har finansiella aktier, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

6§.4 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

6 §.5 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter 
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan 
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen 
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen. 
6 § ÅRSMÖTE 
6 §.1 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; muez_n23@oido7.org , olga.nikolaenko@oido7.org , operator@oido7.org via brev, anslås i klubblokalen, i föreningens facebook grupp https://work96405536.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwork96405536.facebook.com%2Fn%2F%3Fmedium%3Demail%26mid%3D55c6fd443240bG5af747ab3819G55c701dd 926ddG770%26bcode%3D2.1509011490.AbxKA8r4bpVvt3QLiyM%26n_m%3Dolga.nikolaenko%2540opendialog.net%26lloc%3Dmain_cta&email=olga.nikolaenko%40open-oido7.org och på hemsidan [www.oido7.org]. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

6 §2. Förslag till motioner att behandlas av årsmöte 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

6 §3. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Medlem det har mer än ett dussin lager före mötet och under mötesåret fyller lägst 5 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


6 §4. Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

6 §5. Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § och 
9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

6 §6. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

6 §7. Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av 
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 
  d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande. 
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

6 §8. Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 6 §3.och 6 §4.

7 § VALBEREDNINGEN

24 § Sammansättning, åligganden Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag

8 § REVISORER

8 §1. Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

9 § STYRELSEN

9 §1. Sammansättning Styrelsen består av ordförande samt 3/8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

9 §2. Styrelsens åligganden När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas • verkställa av årsmötet fattade beslut • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen • ansvara för och förvalta föreningens medel • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 8 §1. • förbereda årsmöte

9 §3. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

9 §4. Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom

10 § VALBEREDNING

 11.1 Valberedningen består av minst tre och högst fem personer valda på årsmötet.
 11.2 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer ska skickas ut till lokala Kommitten ”Öppen internationell dialog” och medlemsorganisationer samt göras tillgängliga för enskilda medlemmar senast sex veckor före årsmötet.
 11.3 Valberedningen ska på årsmötet presentera sitt förslag till styrelse och revisorer, föreslå när nomineringarna ska upphöra samt presentera sitt slutliga förslag som grund för beslut

11 § LOKALT ENGAGEMANG

 10.1. Medlemmar kan bilda en lokal Kommitten ”Öppen internationell dialog”. Styrelsen ska informeras om och följa den lokala verksamheten.
 10.2 En lokal Kommitten ”Öppen internationell dialog” kan vara knuten till en plats eller region i Sverige, till ett verksamhetsland eller en partner i Moskva, eller något annat land eller till ett tematiskt verksamhetsområde.
 10.3 En lokal Kommitten ”Öppen internationell dialog” är självständig och rapporterar om sin verksamhet till styrelsen som i sin tur rapporterar till årsmötet. 10.4 Styrelsen kan tillfråga en lokal Kommitten ”Öppen internationell dialog” om den vill åta sig uppdrag

12 § FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer

13 § VERKSAMHETS

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 2017 kalenderår

14 § STADGETOLKNING

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

15 § SKILJEKAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

16 § STADGEÄNDGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen

17 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Stiftande medlemmar i föreningen "Stellan Bäcklund,Olga Nikolaenko , Muez abu al jadael" och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet Stockholm sollentuna.

ресурсы

 • []
 • []
 • []
 • []

[[Category: Kommitten Öppen Internationell Dialog{{#translation:}}|Stadga]] [[Category:Installation{{#translation:}}|Stadga]] Шаблон:Лауреаты премии Человек Человеку[[Категория:]]